Radio Interview

Interview of Ravi Kalra (Karma Yogi) on Radio

Please listen to the interview of Ravi Kalra (Karma Yogi) on "chat show", Radio Dwarka.

Please listen to NGO's interview on 92.7 BIG FM Radio.

Please listen to Humanity interview on 94.3 FM Radio-one.

File 1

File 2

File 3

File 4

Please listen to Do Not Honk interview on 94.3 FM Radio – one.

File 1

File 2

File 3

File 4

File 5

Please listen to Do Not Honk interview on All India Radio (Air).

Please listen to NGO's interview on FM (Radio).